2020.09.10

Hanwha Techwin trình làng các giải pháp bảo mật và an toàn mới nhất

Hanwha Techwin trình làng các giải pháp bảo mật và an toàn mới nhất


Cui tháng 8 va qua, Hanwha
Techwin đã cho ra m
t dòng sn phm công ngh cao ca năm 2020 là
Wisenet7 tích h
p nhng gii pháp an
ninh, an toàn v
ượt tri như: bo mt thông tin,
an ninh m
ng và giám
sát an toàn cho tòa nhà trong đ
i dch Covid-19.

 

Trong bui ra mt sn phm ln này, Hanwha Techwin Security Vit Nam đã trình làng chipset Wisenet 7 vi nhng ci tiến đy n tượng nhm nâng cao cht lượng hình nh, tích hp trí tu nhân to, và đc bit tăng cường anh ninh mng cp đ cao. Nh đó, dòng sn phm mi ca năm nay ha hn s mang ti rt nhiu li ích cho người dùng, không ch v công ngh mà còn bao gm các gii pháp giúp tiết kim chi phí, nhân lc, tài chính, hay các bin pháp ng phó trong trường hp khn cp, hoc nâng cao cp đ bo mt cho các lĩnh vc đòi hi an ninh an toàn cao.

 
Là mt trong 2 hãng duy nht trên thế gii t sn xut được chipset cho camera giám sát, Hanwha Techwin luôn không ngng ci tiến đ đm bo v trí dn đu v công ngh.

Mt đim nhn khác ca s kin ra mt là các gii pháp h tr qun lý giám sát tòa nhà trong đi dch Covid-19 (như giám sát mt đ người trong tòa nhà hay cnh báo khi vi phm vic đeo khu trang nơi công cng). Điu này mt ln na th hin tính thích nghi cao cũng như cam kết v trách nhim xã hi ca Hanwha Techwin khi luôn sn sàng đu tư nhân lc và công ngh đ đưa ra nhng gii pháp mi phù hp vi các biến đng ca môi trường kinh tế, xã hi.

Riêng vi các đi tác ca mình, Hanwha Techwin Vit Nam thêm mt ln na khng đnh s cam kết và h tr khi tiếp tc nâng cp Toolbox PLUS, công c dành cho các chuyên gia thiết kế h thng. Toolbox mi là 1 bước ngot giúp tiết kim hơn rt nhiu thi gian, chi phí, và công sc ca đi ngũ các nhà thiết kế h thng.

 
Hanwha Techwin liên tc đưa ra các chương trình h tr và gn kết đi tác.

T hào là mt trong s rt ít các hãng sn xut thiết b an ninh giám sát hàng đu có nhà máy ti Vit Nam, Hanwha Techwin đang tng bước khng đnh vai trò ca mt trong nhng công ty có vai trò dn đu trong ngành vi nhng công ngh đt phá đem li s an toàn cho con người. “Vi hơn 30 năm kinh nghim, cùng s cam kết ca mình v cht lượng sn phm và dch v dành cho khách hàng, chúng tôi tin rng Vit Nam s không phi tht vng v nhng bước đt phá mi trong gii pháp dành cho an ninh, an toàn mà Hanwha Techwin đã, đang, và
s
đem li”, ông Shim Sungho, Giám đc Hanwha Techwin Vit Nam cho hay.

 

         [DANTRI] Hanwha Techwin trình làng các gii pháp bo mt và an toàn mi nht >

         [CAFEF] Hanwha Techwin trình làng các gii pháp bo mt và an toàn mi >

         [ictnews] Hanwha Techwin trình làng các gii pháp bo mt và an toàn mi >

Hanwha Vision is the leader in global video surveillance with the world's best optical design / manufacturing technology and image processing technology focusing on video surveillance business for 30 years since 1990.