Product Data : Hanwha Vision - Global Vision Solution Provider
sản phẩm
Tổng cộng 684
제품별 자료 정보
Thông tin theo sản phẩm
NEW PNM-C16013RVQ
4CH mini AI camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C16013RVQ_VN.pdf 2023-11-22
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C16013RVQ_230904_EN.pdf 2023-10-04
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-C16013RVQ_231004_EN.pdf 2023-10-04
NEW PNM-C34404RQPZ
4K 4Ch PTRZ + 2MP 40x PTZ AI Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C34404RQPZ_VN.pdf 2023-09-15
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C34404RQPZ_231031_EN.pdf 2023-11-07
CAD CAD_PNM-C34404RQPZ_230818_EN.pdf 2023-08-30
CAD CAD_PNM-C34404RQPZ_230818_EN.dxf 2023-08-30
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230509_EN_IK10.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230802_EN_NEMA4X.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230614_EN_IP66.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230807_EN_UL.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_EMC_CE.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_DoC_CE.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_VCCI.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_RCM.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C34404RQPZ_230531_EN_FCC, IC.pdf 2023-08-29
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-C34404RQPZ_230811_EN.docx 2023-08-14
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-C34404RQPZ_230630_EN.pdf 2023-07-04
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C34404RQPZ_20230816_EN.pdf 2023-08-28
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C34404RQPZ_230801_EN.txt 2023-08-25
Chương trình cơ sở PNM-C34404RQPZ_23.01.02_20231012_R380.zip 2023-10-20
NEW PNM-C32083RVQ
4K x 4ch AI Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C32083RVQ_VN.pdf 2023-11-08
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230825_EN.pdf 2023-08-25
CAD CAD_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230818_EN.pdf 2023-08-21
CAD CAD_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230818_EN.dxf 2023-08-21
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230405_KO_IK10.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230405_EN_IK10.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230802_EN_NEMA4X.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230406_KO_IP66.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230406_EN_IP66.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230821_KO_KC(Safety).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230811_KO_Report_KC(Safety).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230807_EN_UL.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_KO_Report_KC(TEL).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_KO_Report_KC(EMC).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_KO_KC(EMC).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_VCCI.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_EMC_CE.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_EMC_CE.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_RCM.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_FCC, IC.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_EMC_CE.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C32083RVQ_230516_EN_DoC_CE.pdf 2023-08-29
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230630_EN.pdf 2023-07-04
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C16083RVQ,PNM-C32083RVQ_20230816_EN.pdf 2023-08-28
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230801_EN.txt 2023-08-25
Chương trình cơ sở PNM-C32083RVQ_23.01.02_20231012_R660.zip 2023-10-20
NEW PNM-C16083RVQ
4MP x 4ch AI Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C16083RVQ_VN.pdf 2023-09-13
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230825_EN.pdf 2023-08-25
CAD CAD_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230818_EN.pdf 2023-08-21
CAD CAD_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230818_EN.dxf 2023-08-21
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230405_KO_IK10.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230405_EN_IK10.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230802_EN_NEMA4X.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230406_KO_IP66.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230406_EN_IP66.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230817_KO_Report_KC(Safety).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230817_KO_KC(Safety).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230803_EN_UL.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_KO_Report_KC(TEL).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_KO_Report_KC(EMC).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_KO_KC(EMC).pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_VCCI.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_RCM.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_FCC,IC.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_EMC_CE,UKCA.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-08-29
Chứng nhận Certification_PNM-C16083RVQ_230516_EN_DoC_CE.pdf 2023-08-29
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230630_EN.pdf 2023-07-04
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C16083RVQ,PNM-C32083RVQ_20230816_EN.pdf 2023-08-28
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C32083RVQ,PNM-C16083RVQ_230801_EN.txt 2023-08-25
Chương trình cơ sở PNM-C32083RVQ_23.01.02_20231012_R660.zip 2023-10-20
XNV-C6083
2MP AI None IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-C6083_VN.pdf 2023-04-11
CAD CAD_XNV-C8083R,XNV-C9083R,XNV-C7083R,XNV-C6083R_210510_Common.dxf 2021-12-10
CAD CAD_XNV-C8083R,XNV-C9083R,XNV-C7083R,XNV-C6083R_210510_Common.pdf 2021-12-10
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_KO_Report_KC(TEL).pdf 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_VCCI.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_RCM.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_IC.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_FCC.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_EMC_CE.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_EN_DoC_UKCA.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210712_KO_SDoC_KC.pdf 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210426_EN_DoC_CE.PDF 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210625_EN_UL.pdf 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_KO_Report_KC(EMC).pdf 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083R_210429_KO_KC(EMC).pdf 2021-10-07
Chứng nhận Certification_XNV-C6083_231026_EN_UL CAP.pdf 2023-11-01
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-C7083R,XND-C7083RV,XNO-C7083R,XNV-C6083R,XND-C6083RV,XNO-C6083R_210713_EN.txt 2021-08-10
Chương trình cơ sở XND-C7083RV_2.22.03_20231025_R410.zip 2023-11-14
SLA-T4680DSA
Doorjam camera for PNM-9000QB, XNB-6002
SLA-T4680DA
Doorjam camera for PNM-9000QB, XNB-6002
PNM-C9022RV
8MP IR Panoramic Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C9022RV_VN.pdf 2023-09-12
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C9022RV_230524_EN.pdf 2023-06-07
CAD CAD_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_221102_Common.pdf 2022-11-02
CAD CAD_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_221102_Common.dxf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220914_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_221012_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_FCC,IC.pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_DoC_CE.pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230321_KO_KC(EMC).pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230315_KO_Report_KC(TEL).pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230311_KO_SDoC_KC.pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_VCCI.pdf 2023-06-13
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_230224_EN_RCM.pdf 2023-06-13
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_230316_EN.pdf 2023-06-07
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C9022RV_20221208_EN.pdf 2022-12-08
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C9022RV_220817_EN.txt 2022-11-15
Chương trình cơ sở PNM-C9022RV_2.22.01_20231101_R373.zip 2023-11-28
TNO-L4030T
VGA H.265 Thermal Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Hướng dẫn sử dụng Manuals_TNO-4040TR,TNO-4041TR,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_230511_EN.pdf 2023-05-23
CAD CAD_TNO-L4030T,TNO-L4030TR,TNO-4030TR,TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4050T_221115_Common.pdf 2018-03-23
CAD CAD_TNO-L4030T,TNO-L4030TR,TNO-4030TR,TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4050T_221115_Common.dxf 2018-03-23
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_DoC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220816_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_Report_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_VCCI 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_RCM 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_FCC, IC 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_EMC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Tài liệu A & E A&E Document_TNO-L4030T_220913_EN.docx 2022-09-13
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_TNO-4040TR,TNO-4041TR,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_230511_EN.pdf 2023-05-23
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_TNO-L3030T,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_20220905_EN.pdf 2022-09-06
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_TNO-L3030T,TNO-L4030TR,TNO-L4030T_220801_EN.txt 2022-08-24
Chương trình cơ sở TNO-L4050T_2.11.11_20221117_R20.zip 2022-11-29
TNO-L4030TR
VGA H.265 Thermal Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_TNO-L4030TR_VN.pdf 2023-07-24
Hướng dẫn sử dụng Manuals_TNO-4040TR,TNO-4041TR,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_230511_EN.pdf 2023-05-23
CAD CAD_TNO-4030TR,TNO-4040TR_190118.pdf 2019-02-13
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_Report_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_VCCI 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_RCM 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_FCC, IC 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_EMC_CE,UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_DoC_UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_DoC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220810_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_Report_KC(TEL) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Tài liệu A & E A&E Document_TNO-L4030TR_220913_EN.docx 2022-09-13
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_TNO-4040TR,TNO-4041TR,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_230511_EN.pdf 2023-05-23
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_TNO-L3030T,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_20220905_EN.pdf 2022-09-06
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_TNO-L3030T,TNO-L4030TR,TNO-L4030T_220801_EN.txt 2022-08-24
Chương trình cơ sở TNO-L4040TR_2.21.01_20230822_R53.zip 2023-09-13
XNV-6083Z
2MP AI Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-6083Z_VN.pdf 2023-04-11
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_FCC,IC.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_EMC_CE(+UKCA).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_DoC_CE.PDF 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083Z,XNV-8083Z_20221012_EN.pdf 2022-10-25
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-8083Z,XNV-6083Z_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-6083RZ_2.22.04_20231025_R276.zip 2023-11-14
XNV-6083RZ
2MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-6083RZ_VN.pdf 2023-04-11
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_FCC , IC.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_VCCI.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_RCM.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_DoC_CE.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-6083RZ_2.22.04_20231025_R276.zip 2023-11-14
XNV-8083RZ
6MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-8083RZ_VN.pdf 2023-04-11
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_KC(EMC).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_VCCI.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_FCC, IC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_RCM.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_DoC_CE.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-9083RZ_2.22.04_20231025_R276.zip 2023-11-14
XNV-9083RZ
8MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-9083RZ_VN.pdf 2023-04-11
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_DoC_CE.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_KC(EMC).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_VCCI.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_RCM.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_FCC, IC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_230525_EN.pdf 2023-06-12
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-9083RZ_2.22.04_20231025_R276.zip 2023-11-14
PNM-12082RVD
6MP x 2CH Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-12082RVD_VN.pdf 2023-08-08
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220623_EN.pdf 2022-04-13
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220425_EN_UL.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_RCM.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_FCC,IC.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_DoC_CE.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230321_KO_KC(EMC).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230315_KO_Report_KC(TEL).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230311_KO_SDoC_KC.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_230224_EN_VCCI.pdf 2023-06-09
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-12082RVD_220517_EN.docx 2022-05-17
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220412_EN.pdf 2022-04-13
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_20220510_EN.pdf 2022-05-24
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_220412_EN.txt 2022-05-24
Chương trình cơ sở PNM-12082RVD_2.22.00_20231031_R150.zip 2023-11-10
PNM-7082RVD
2MP x 2CH Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-7082RVD_VN.pdf 2023-08-07
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_230313_EN.pdf 2023-03-17
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220425_EN_UL.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_RCM.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_FCC,IC.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_DoC_UKCA.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_DoC_CE.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230321_KO_SDoC_KC.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230321_KO_KC(EMC).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230315_KO_Report_KC(TEL).pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230224_EN_VCCI.pdf 2023-06-09
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_230315_KO_Report_KC(EMC).pdf 2023-06-09
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-7082RVD_220517_EN.docx 2022-05-17
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_230313_EN.pdf 2023-03-17
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_20220510_EN.pdf 2022-05-24
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_220412_EN.txt 2022-05-24
Chương trình cơ sở PNM-7082RVD_2.22.00_20231031_R120.zip 2023-11-10
PNM-9085RQZ1
5MP x 4CH IR PTRZ Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-9085RQZ1_VN.pdf 2022-12-01
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-9084RQZ,PNM-9085RQZ,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_230314_EN.pdf 2023-03-17
CAD